Reserveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden B&B Aline Florentine

B&B: Bed and Breakfast te Everberg.

Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die in de B&B wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als ‘gast’ aangeduid.

Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B verblijft.

Beheerder: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van de B&B taken van beheer van de B&B waarneemt.

Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de B&B of gast.

Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van de B&B (of diens vertegenwoordiger), die de B&B exploiteert.

Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking binnen de daarvoor geldende termijn.

Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij de B&B kosteloos kan annuleren.

Boeking: Een door de B&B geaccepteerde reservering.

Ontbinding: Het op een juridische wijze “ongedaan maken” van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.

Bed and Breakfast accommodatie: Een kamer logies met ontbijt in de privéwoning van de eigenaar of beheerder.

Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.

 

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B.

Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de B&B en consumenten en niet tussen de B&B en bedrijven respectievelijk personen die handelen in de uitoefening van hun beroep.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven

2.1. Aanbiedingen van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.2 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.AlineFlorentine.be) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden!

2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering- en reisverzekering en eventuele andere kosten.

2.4. Prijzen kunnen aangepast worden zonder voorafgaandelijke verwittiging.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van een, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B.

3.2. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient.

Indien er geen email adres of een voor sms-boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd is er slechts een mondeling afgesloten overeenkomst.

3.3 De door de B&B gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de B&B te melden.

Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging/overeenkomst te beroepen.

4. Betaling

4.1 Betaling van de boeking aan de B&B geschiedt ten laatste 15 dagen voor aankomst van het geplande verblijf, door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer IBAN BE68 7340 3557 2434 met vermelding van naam en adres en datum/data van het verblijf, of met een geldige kredietkaart. De kredietkaart wordt belast met het volledige te betalen bedrag volgens de annulatievoorschriften, bij een no-show, niet betaalde overnachtigingen en ontbijten, niet betaalde comsumpties van de honesty bar, bij het meenemen van items, zelfd door onoplettendheid, beschadiging aan de ruimtesn meubels of andere onderdelen van de accommodatie, inclusief rookschade zoals beschreven onder punt 6. Door te reserveren geeft de gast B&B Aline Florentine automatisch authorisatie om de kredietkaartgegevens te gebruiken in geval van een niet-betaling bij het uitchecken.

4.2. Betaling van een voorschot dient te gebeuren binnen de 3 werkdagen na het verzenden van de bevestigingsmail.

5. Annulering en wijziging

5.1 De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, tot 15 dagen vóór zijn verblijf in de B&B accommodatie te annuleren. U dient hiervan een schriftelijke bevestiging van de eigenaar te ontvangen, anders wordt het voorschot niet terugbetaald.

5.2 Na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is de gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder vermelde annuleringskosten:

a. Tussen de 14 en 8 dagen vóór zijn verblijf, dient de gast 50% van het verblijf te betalen.

b. Bij een annulatie van minder dan 8 dagen voor aanvang van uw verblijf, of tijdens het verblijf, of u komt niet opdagen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).

5.4 Annulering door de B&B: de B&B dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de B&B de door gast betaalde voorschot terug.

Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.

6. Rechten en verplichtingen van de gast ter plaatse van de accommodatie

6.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.

6.2 Check-in (16:00 – 19:00 uur) en check-uit (7:00 – 11:00 uur) tijden worden vooraf schriftelijk medegedeeld door de eigenaar bij bevestiging van de reservatie. Deze kunnen steeds aangepast worden in overleg. Tussen 23:00 en 6:00 uur dient het stil te zijn om iedereen zijn nachtrust te garanderen.

6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van de gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in de B&B. Ook geldt er in de gehele B&B een rookverbod. Wie dit rookverbod negeert zal de kosten (minimum 500 €) moeten dragen om de ruimten rook-, vlek-, brandplek- en geurvrij te maken.

6.4 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.5 Meubels, decoratiemateriaal, linnen en gebruiksvoorwerpen uit de B&B kunnen desgewenst aangekocht worden. De prijzen zijn te bekomen bij de eigenaar. Voorwerpen die de gast onaangekondigd meeneemt, zelfs onoplettend, zullen aangerekend worden en vereffend.

7. Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.

8.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

11. Privacy

De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

12. Slotbepaling

12.1 Voor zover bij wegen van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Niet-Belgische gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in België, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

12.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

12.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Everberg, 1 mei 2021.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x